Handelsbetingelser

   

Generelle oplysninger

Total Fiber A/S

CVR-nr: 40297642
Ørslevvej 2

5592 Ejby
jb@totalfiber.dk
Telefon 2255 7956

 

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Gyldighed

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/ eller serviceydelser fra Total Fiber A/S til enhver kunde/køber. Leveringsbetingelserne er gensidigt bindende for Total Fiber A/S og køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Total Fiber A/S er ikke bundet af vilkår fremsat af kunde/køber, som afviger fra salgs- og leveringsbetingelserne, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem Total Fiber A/S og køber. Total Fiber A/S er heller ikke bundet af vilkår fremsat af kunde/køber, selv om Total Fiber A/S ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.

2. Pris

Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms, med mindre der er angivet andet. Kunde/køber er forpligtet til, indtil leveringen, at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Total Fiber A/S som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance. For ordrer under kr. 750,- opkrævers et ekspeditionsgebyr på kr. 150,-.

3. Betaling

Betaling skal ske straks ved bestillingen med en af de muligheder der vises i betalingsvinduet.

4. Ejendomsforbehold

Total Fiber A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Total Fiber A/S.

5. Levering

Produkterne leveres AB fabrik (Incoterms 2010) fra Total Fiber A/S adresse eller fra ethvert andet af Total Fiber A/S meddelt sted. Total Fiber A/S vælger transportform, med mindre andet aftales med kunde/køber. Transporten sker for kundes/købers risiko og regning.

6. Forsinkelse

Såfremt Total Fiber A/S ikke leverer til aftalt tid, kan kunde/køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist, er kunde / køber berettiget til at hæve købet.
Herudover kan kunde / køber ikke rejse krav mod Total Fiber A/S som følge af forsinkelse.

7. Emballage

Engangsemballage er inkluderet i aftalte priser. Engangsemballage godtgøres ikke ved eventuel returnering.

8. Produktinformation

Enhver produktinformation - uanset om den hidrører fra Total Fiber A/S eller en af Total Fiber A/S’ forretningsforbindelser - herunder information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, pro- spekt, annonce mv., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, Total Fiber A/S udtrykkeligt henviser hertil.

Specifikke krav fra kunde/køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af Total Fiber A/S.

9. Beskyttet og fortrolig information

Enhver form for information, som ikke er offentlig tilgængelig, herunder tegninger og tekniske dokumenter, overdraget af Total Fiber A/S til kunde/køber skal forblive Total Fiber A/S’ ejendom og skal behandles fortroligt af kunde/køber. Fortrolig Information må således ikke uden Total Fiber A/S’ skriftlige tilsagn kopieres, reproduceres eller overdrages til tredjepart eller bruges til andet formål end det ved overdragelsen tiltænkte.

Køberen har ikke ret til fremstille komponenter eller dele, der er identiske med eller tjener samme formål som Total Fiber A/S’ originale, medmindre det specikt er skriftligt aftalt med Total Fiber A/S.

10. Ændringer

Total Fiber A/S forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i produkter, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre aftalte tekniske specifikationer og uden væsentlig ændring af produkternes form eller funktion.

11. Reklamation

Kunde/køber er forpligtet til at kontrollere produkter for fejl og mangler straks efter levering.
Total Fiber A/S forpligter sig til efter eget valg at reparere eller omlevere produkter som efter Total Fiber A/S’ undersøgelse viser sig at være mangelfulde pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, såfremt kunde/køber reklamerer inden 12 måneder fra levering. Ved reklamation sender kunde/køber, efter forudgående aftale, produktet til Total Fiber A/S vedlagt en følgeseddel med angivelse af den påståede mangel. Fragt og forsikring betales af kunde/ køber. Produktet skal returneres i komplet stand.

Viser Total Fiber A/S’ undersøgelse, at produktet ikke er mangelfuldt, returneres produktet til kunde/køber. Fragt og forsikring betales af kunde/køber.
Viser Total Fiber A/S’ undersøgelse at produktet har mangler som følge af forkert brug, uautoriserede ændringer eller uautoriserede reparationer, bortfalder reklamationsretten.

Såfremt Total Fiber A/S konstaterer mangler, sender Total Fiber A/S det istandsatte produkt eller et erstatningsprodukt til kunde/køber og overtager udskiftede dele eller det mangelfulde produkt.
Total Fiber A/S vælger forsendelsesform og betaler fragt og forsikring. Herudover kan kunde/køber ikke rejse krav mod Total Fiber A/S som følge af mangelfulde produkter.

Enhver reparation eller ændring af produktet, der ikke udføres af Total Fiber A/S eller med Total Fiber A/S’ skriftlige accept, medfører bortfald af reklamationsretten.
Total Fiber A/S kan anføre specielle reklamationsbetingelser for produkter og reparationer, der afviger fra ovenstående.

12. Garanti

Total Fiber A/S yder generelt 12 måneders garanti.
Der ydes ekstra 24 måneders garanti, dvs. i alt 36 måneder, på Fremco fiberblæsningsmaskiner, ekskl. sliddele (detaljeret liste over sliddele fås efter forespørgsel).
Skader og defekter, som er opstået ved forkert brug, uautoriserede ændringer eller uautoriserede reparationer, er ikke omfattet af garanti.

13. Returadresse

Med mindre andet oplyses, så skal eventuelle returvarer, returneres til:

Total Fiber A/S

Ørslevvej 2

5592 Ejby

14. Force majeure

Total Fiber A/S er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Total Fiber A/S’ rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slowdown, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning.

Samtlige kunde/købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Kunde/køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Total Fiber A/S.

15. Tvister

Enhver uenighed, der måtte opstå i forbindelse med de forhold der reguleres af salgs- og leveringsbetingelserne, skal afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole.


 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 10.03.2019